Nasze Usługi

kompleksowe prace związane z budową sieci światłowodowych,
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych.

Rury ciśnieniowe z PE Krah

Rury Krah, ktore są wykonane z tworzyw sztucznych charakteryzują się zakresem średnic wewnętrznych od 300 mm do 4000 mm z maksymalną grubością ścianek do 200 mm.

Najlepszą metodą łączenia rurociągów jest zgrze- wanie doczołowe, jednak dla rur niskociśnieniowych polecana jest metoda spawania elektrooporowego, która w połączeniu z metodą krzyżowego nawijania tworzywa według technologii Krah zapewnia możli- wość produkcji rur w określonym zakresie średnic wewnętrznych i zewnętrznych.

Dzięki unikalnemu sprzętowi opracowanego przez  rmę Krah rury nawet o dużych średnicach można produkować na stosunkowo małej przestrzeni (30 x 30 m), co zapewnia najbardziej efektywne wykorzy- stanie wielkości obszaru roboczego.

Dowiedz się więcej

Rury profilowane Krah

 Technologia produkcji na najwyższym poziomie

Krah AG to niemiecki koncern maszynowy posia- dający ponad 35-letnie doświadczenie w dziedzi- nie projektowania i produkcji linii do wytwarzania rur o dużych średnicach. Linia jest wyposażona we wszystkie elementy niezbędne do produkcji rur i kształtek rożnych typow, rozmiarow i klas sztywno- ści obwodowej, jak rownież niektorych typow pro – li, o ktorych mowa poniżej. Za pomocą narzędzi do produkcji (bębnow) o rożnych średnicach, istnieje możliwość wytwarzania rur o wszystkich standardo- wych średnicach na jednej linii produkcyjnej.

Technologia produkcji Krah polega na nawijaniu wy- tłaczanego pro lu na bęben stalowy . Rury posiada- ją konstrukcję strukturalną z gładką lub pro lowaną ścianką wewnętrzną.

dowiedz się więcej

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP

Przedsiębiorstwo Instalplast KhV oferuje system kanalizacji wewnętrznych z PP, przeznaczony do montażu kanalizacji wewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, zarówno w budynkach wielomiesz- kaniowych, jak i w domach jednorodzinnych, biurach, szpitalach, laboratoriach, w budownictwie instalacji przemysłowych, a także w rolnictwie.

Dzięki neutral- ności biologicznej materiału, z którego produkowane są wszystkie elementy kanalizacji, dany system jest polecany do użytkowania w przemyśle spożywczym. Rury i kształtki są produkowane z granulowanego po- lipropylenu w kolorze szarym i białym, jakość którego potwierdza się wprowadzonym w przedsiębiorstwie systemem zarządzania jakością ISO 9001:2000.

dowiedz się więcej

Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U

 • rury typu lekkiego SN2, szereg S25
 • rury typu średniego SN4, szereg S20
 • rury typu ciężkiego SN8, szereg S16.7
 • a także rury z wydłużonym kielichem SN4 i SN8
 • rury i kształtki są produkowane z mieszaniny, w skład któ- rej wchodzi zawiesinowy PVC-U, środki stabilizujące, barw- niki oraz napełniacze
 • do połączenia rur i kształtek stosowane są elastyczne uszczelki, zamontowane fabrycznie w kielichach
 • rury i kształtki z PVC-U są przeznaczone do budownictwa sanitarnych, zlewowych, przemysłowych i innych systemów kanalizacji
 • rury z wydłużonym kielichem są stosowane, w szczegól- ności, na terenie wyrobisk górniczych, w budownictwie dro- gowym itd.
dowiedz się więcej

Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Charakterystyka techniczna

Przedsiębiorstwo Instalplast KHV produkuje:

 • rury i kształtki segmentowe do gazociągów Su- rowcem do produkcji rur gazowych jest polietylen wysokiej spoistości РЕ HD klasy PE 80 i PE 100.

Odcinki rur można łączyć w następujący sposób:

 • zgrzewanie doczołowe
 • zgrzewanie z użyciem elektromuf.
dowiedz się więcej

Rury i kształtki do wodociągów z
PVC-U

Przedsiębiorstwo Instalplast KHV produkuje:

 • rury ciśnieniowe z kielichem do sieci wodociągowych
 • rury ciśnieniowe z wydłużonym kielichem, przeznaczone do sieci wodociągowych na terenie wyrobisk górniczych
 • kształtki ciśnieniowe do sieci wodociągowych
 • rury i kształtki są produkowane z mieszaniny, w skład której wchodzi zawiesinowy PVC-U, środki stabilizujące, barwniki, napełniacze
 • rury i kształtki PVC-U są przeznaczone, przede wszystkim, do budownictwa sieci wodociągowych do wody pitnej, ścieków kanalizacyjnych i innych płynów
 • rury z wydłużonym kielichem są stosowane, w szczególności, na terenie wyrobisk górniczych
 • do połączenia rur stosowane są uszczelki z elastomeru, fabrycznie zamontowane w kielichach.
dowiedz się więcej

Rury РЕ HD 80 і
РЕ HD 100

Do wodociągów і kanalizacji ciśnieniowej Złączki mechaniczne z polietylenu do wodociągów.

Przedsiębiorstwo Instalplast KHV produkuje:

 • rury i kształtki segmentowe z РЕ HD 80, przeznaczone do budownictwa sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, a także sieci przesyłowych dla agresywnych płynów.

Odcinki rur w zależności od średnicy i przeznaczenia można łączyć w następujący sposób:

 • zgrzewanie doczołowe
 • zgrzewanie z użyciem elektromuf
 • za pomocą złączek zaciskowych
 • złączki mechaniczne są wykorzystywane do połączenia systemów wodociągowych
 • złączki mechaniczne są produkowane z wysokiej jakości polietylenu
dowiedz się więcej

Systemy rynnowe z
PVC-U

Przedsiębiorstwo Instalplast KHV produkuje sys- tem rynnowy o przekroju półokrągłym.

System rynnowy składa się z rynny, rury spustowej i odpowiednio dobranych kształtek. Do połączenia ry- nien służą złączki z fabrycznie wklejonymi uszczel- kami wargowymi; rynny, rury spustowe i kształtki są produkowane z mieszanin, w skład których wcho- dzi:

 • PVC-U
 • środki stabilizujące
 • barwniki, odporne na działanie promieni ultra o- letowych
 • mody katory

System rynnowy jest dostępny w dwóch kolorach: brązowy, biały

dowiedz się więcej

Rury drenarskie z
PVC-U

Rury drenażowe wyprodukowane przez Instalplast KHV są wykorzystywane w budownictwie do obniżenia wilgot- ności gruntów i odprowadzania wody.

Rury drenarskie karbowane są produkowane z polichlorku winylu (PVC-U) z zastosowaniem nowoczesnych za- granicznych urządzeń marki Cincinnati i Unicor metodą ekstruzji.

Dzięki karbowanej ściance zwiększana jest odporność rury na obciążenie. Rury drenarskie z PVC-U są dostępne w kolorze żółtym o średnicy 50 mm, 110 mm i nawijane w kręgi po 50 metrów. Ponadto  rma Instalplast KHV oferuje pełny zakres kształtek do łączenia systemów drenażu.

Szczególnie ważną zaletą rur karbowanych z PVC-U jest ich mała masa, dzięki czemu transportowanie i układa- nie rur jest znacznie tańsze i szybsze.

Rury z PVC-U

Do studni głębinowych z gwintem

Rury obsadowe z PVC-U są przeznaczone do budowy studni głębino- wych, a także studni technologicznych przesyłowych dla roztworów, na które materiał PVC-U jest odporny chemicznie.
Stosowanie rur obsadowych PVC-U jest podyktowane przez współcze- sne wymogi dotyczące jakości wody pitnej. Budowa studni z zastosowa- niem rur PVC-U pozwala unikać zanieczyszczenia wód podziemnych, a także dzięki zmniejszonej średnicy w porównaniu ze zwyczajnymi rura- mi stalowymi, zwiększa szybkość prac montażowych.

Średnice rur obsadowych: 125 mm i 140 mm

Zalety rur obsadowych PVC do studni:
— Okres użytkowania ponad 50 lat
— Odporność na korozję
— Odporność chemiczna
— Niewielka masa w połączeniu z wysoką trwałością mechaniczną — Walory higieniczne
— Absolutna hermetyczność i niezawodność połączeń gwintowych — Niski koszt montażu

Wąż ogrodowy
złącza gumowe

Wąż ogrodowy – to produkt dwuwarstwowy, przy wytwórstwie którego stosuje się spożywczy PVC z czę- ściowym zbrojeniem nicią poliamidową.

Węże ogrodowe występują w poniższych rozmiarach: 5/8”, 3/4” , 1” .

Zakres zastosowania węży ogrodowych jest dosyć szeroki. Najszerzej stosowane są w systemach nawad- niających do nawadniania sadów i ogrodów. Ponadto, mogą być one stosowane do transportowania wody i roztworów wodnych w celach spożywczych, pielęgnacji trawników i zieleńców miejskich, a także do mycia samochodów.

Odporność rur polimerowych

Na agresywne środowiska

Uwagi

1. Substancje chemiczne, które zazwyczaj nie wpływają na właściwości plastyku bez obciążenia, mogą spowodować całkiem inne zachowanie (na przykład, pęknięcia, naprężenie) przy naprężeniach termicznych lub mechanicznych (takich jak stałe ciśnienie wewnętrzne lub cykliczne obciążenie albo naprężenie termicz- ne). Informacje dotyczące trwałości chemicznej w stanie nienaprężonym nie mogą być wykorzystywane w przypadku, gdy rura plastikowa jest poddawana działaniu stałych lub cyklicznych naprężeń mechanicznych lub termicznych.

2. Jeśli na rurę plastikową zostało nałożone obciążenie mechaniczne lub termiczne albo zachodzi współ- działanie kilku substancji chemicznych, należy przeprowadzić reprezentatywne doświadczenia w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych.

szukasz profesjonalnej
obsługi?

napisz do nas

Home   Services    About us    Contact

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 47/10

iplast@iplast.pl

+48 732 231 010