Jak prawidłowo ustawić proces wtrysku?

Wtryskiwanie tworzyw sztucznych jest metodą pozwalającą na efektywne kształtowanie elementów o złożonej geometrii, która gwarantuje osiąganie znakomitej wydajności, wysokiej powtarzalności i zachowanie kontroli nad jakością wyrobów. Pełna optymalizacja produkcji tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania oznacza nie tylko uzyskanie wytworu odpowiadającemu oczekiwaniom, ale i redukcję kosztów oraz ograniczenie ilości niezbędnego czasu. Jest możliwa tylko wówczas, gdy wszystkie procesy wymagane przez technologię zostaną przygotowane i przeprowadzone poprawnie. Przekonajmy się, co wiąże się z prawidłowym ustawieniem procesu wtrysku.

Jakie są najważniejsze parametry procesu wtryskiwania?

Najważniejszymi parametrami wtrysku, które decydują o jakości wyrobu są: temperatury formy i tworzywa, ciśnienie wtrysku, oraz  czas. Tworzywo, począwszy od wprowadzenia do cylindra wtryskarki, aż do usunięcia z formy wyrobu gotowego, podlega procesom termicznym. Procesy te wpływają̨ na lepkość tworzywa i powodują̨ zmiany ciśnień i warunków płynięcia, a tym samym rzutują na charakterystykę wypełniania formy podczas fazy wtrysku. Temperatura tworzywa uplastycznianego w cylindrze powinna zawierać się w optymalnym zakresie, gwarantującym odpowiednią płynność́, wystarczającą̨ do wypełnienia formy i odtworzenia przestrzeni formującej. Temperatura formy (Tf) jest to temperatura powierzchni gniazd formy. Regulację tej temperatury przeprowadza się za pomocą urządzeń termostatujących. Jej wielkość zależy od rodzaju produkcji oraz oczywiście od gatunku tworzywa.

Ciśnienie wtrysku obok temperatury to drugi bardzo ważny parametr procesu wtrysku, wywierający wpływ na jakość wyrobu. Poprawne nastawy wartości ciśnienia są niezbędne do pokonania oporów na całej drodze płynięcia tworzywa. Ciśnienie wtrysku w fazie dynamicznego napełniania formy jest funkcją:

    • zaprogramowanej prędkości wtrysku

    • lepkości tworzywa w temperaturze topnienia

    • szybkości krystalizacji tworzywa

    • zahamowań przepływu podczas napełniania gniazda formy (geometria, grubość ścianki, długość drogi płynięcia).

Jak wskazują specjaliści z firmy Iplast prędkość wtrysku jest parametrem nastawczym mówiącym o tempie wypełniania formy. Optymalna prędkość wtrysku zależy od: geometrii wypraski, grubości ścianki, długości dróg płynięcia, objętości wtrysku oraz od geometrii przewężek i kanałów wlewowych.

Na czas przebiegu procesu składa się natomiast czas: samego wtrysku, trwania docisku, a także czas chłodzenia oraz przerwy technologicznej podczas otwarcia formy, wypchnięcia z niej wypraski i ponownego zamknięcia. Właściwie dobrane parametry pozwalają na zoptymalizowanie całkowitego czasu cyklu.

Dlaczego parametry wtrysku mają znaczenie?

Wszystkie parametry wtrysku powinny być dopasowane do wielkości wyrobu i jego kształtu oraz specyfiki konkretnego tworzywa. Ważna będzie wielkość używanej wtryskarki i jej możliwości techniczne. Liczy się także to, w jaki sposób została skonstruowana forma – ważna będzie liczba gniazd, długość kanałów i liczba płaszczyzn podziału. Tylko uwzględnienie wszystkich podstawowych czynników mających wpływ na powstawanie gotowego wyrobu pozwoli na uniknięcie najczęściej występujących wad wyrobów.

 

Najwyższa jakość usług poparta wieloletnim doświadczeniem

Czytaj więcej